การแสดงผล

+
-

#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

25 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5/2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม