การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างกลึง ระดับ 1 (7 มิถุนายน 2567)

11 มิ.ย. 2567 00:00:00

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ สาขาช่างกลึง ระดับ 1 (7 มิถุนายน 2567) สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ที่

http://e-report.dsd.go.th/certificateservice