การแสดงผล

+
-

ประกาศหลักเกณฑ์การขอคืนเงินประกันหอพัก ครั้งที่ 2

26 ต.ค. 2566 14:24:09

ประกาศหลักเกณฑ์การขอคืนเงินประกันหอพัก ครั้งที่ 2

 
เพื่อนำเงินคืนแก่ผู้รับการฝึกที่เข้าพักในหอพักต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบ :