การแสดงผล

+
-

ประกาศหลักเกณฑ์การขอคืนเงินประกันหอพัก

6 ต.ค. 2566 00:00:00

ประกาศหลักเกณฑ์การขอคืนเงินประกันหอพักเพื่อนำเงินคืนแก่ผู้รับการฝึกที่เข้าพักในหอพักต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบ :