การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์ : วันพุธที่ 23พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรการสร้างโอกาสรายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอล ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอลสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 พ.ย. 2565 16:24:51

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ประชาสัมพันธ์ : วันพุธที่ 23พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรการสร้างโอกาสรายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอล ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอลสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยดำเนินการให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแรงงานนอกระบบที่ยังไม่เข้าถึงการให้บริการ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปในอำเภอสวรรคโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะฝีมือแรงงาน สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงานและส่งเสริมเป็นกำลังแรงงานตามความต้องการตลาดแรงงานและสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้
โดยกำหนดฝึกอบรมทั้งวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน