การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

4 ก.ย. 2561

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 สงขลา มีความประสงค์ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 814,000 (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ(ประกาศสถาบันฯ,เอกสารประกวดราคา)

ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคา

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา