การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

13 พ.ค. 2567 10:49:02

...

รับสมัครฝึกอบรม(ฟรี)และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ค่าธรรมเนียม 100 บาท)
[ฝึกอบรมจบทดสอบมาตรฐานฯให้ทันที]
>ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1
>ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
>พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ1
คุณสมบัติ..
+สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
+วุฒิการศึกษาตรงกับหลักสูตร หรือ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ระดับ ปวช. ขึ้นไป
+ต้องเป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33

หากมีทักษะอยู่แล้วสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้เลย
สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ต้องมี ม.33
>ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
>ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1