การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอภิชาติ - ชูหมุน

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน/ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ รุ่น พ.ศ. 2545

เบอร์โทรศัพท์

086-7462873 โทรสาร 074-447849

อีเมล์

apichart258@gmail.com

ที่อยู๋

88/8 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง จังหวัดสงขลา

ประวัติ

วัน เดือน ปี เกิด : 29 พฤศจิกายน 2519 บิดา : นายเลื่อน ชูหนุน มารดา : นางละออง ชูหมุน ภูมิลำเนาเดิม : บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่อยู่ปัจจุบัน : 88/8 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง จังหวัดสงขลา สถานะภาพ : สมรส ภรรยาชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ หมิดทองคำ บุตร : จำนวน 2 คน คือ เด็กชายอดิศร ชูหมุนและเด็กหญิงชญานิศ ชูหมุน คติพจน์ในการทำงาน : งาน คือ แรงบันดาลใจ

จบแล้วไปทำอะไร

ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยเปิดร้านรับซ่อม-ติดตั้ง แอร์บ้าน แอร์รถยนต์ จดทะเบียนในชื่อร้าน "อภิชาติแอร์ออโต้" ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท มีน้ำใจเสียสละ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีความอุตสาหะ ขยัน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่สังคม