การแสดงผล

+
-

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 (Monitoring Evaluation)

12 ก.ย. 2565 11:17:12