การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

14 ก.พ. 2567

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการปูกระเบื้องเคลือบ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

5 ก.พ. 2567

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

5 ก.พ. 2567

ฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

5 ก.พ. 2567

สัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5 ก.พ. 2567

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

5 ก.พ. 2567

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567

2 ก.พ. 2567

ร่วมกิจกรรมคิกออฟ ตลาดนัดแก้หนี้

22 ม.ค. 2567

การตรวจและติดตามสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

22 ม.ค. 2567