การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

20 ก.ค. 2566

ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบภาคบังคับ

14 ก.ค. 2566

การตรวจและติดตามสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

14 ก.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

10 ก.ค. 2566

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน

4 ก.ค. 2566

การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 มิ.ย. 2566

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

22 มิ.ย. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

8 มิ.ย. 2566

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

29 พ.ค. 2566