การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 18/07/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มิถุนายน 2565 07/07/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนพฤษภาคม 2565 09/06/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 09/06/2565
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 09/06/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน พฤษภาคม 2565 02/06/2565
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 10/05/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนเมษายน 2565 10/05/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนเมษายน 2565 10/05/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน เมษายน 2565 05/05/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มีนาคม 2565 11/04/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนมีนาคม 2564 11/04/2565