การแสดงผล

+
-

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

26 ม.ค. 2566 18:50:45

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

         สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2566 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความรู้ ทักษะ ทัศนะคติในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำและได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยดำเนินการทดสอบภาคทฤษฎีในวันที่ 22 ม.ค.66 และทดสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 25-26 ม.ค. 66 ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 21 คน