การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 หนังสือรับรอง รอบที่ 1/2559 712
38 แผนการฝึกอบรมประจำ เดือนมีนาคม 2,466
39 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ พรบ.2545 4,811
40 แบบแนบท้ายประกาศ+รายละเอียดฝึกเตรียมปรับใหม่ฯ.doc 536
41 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ป 221 1,832
42 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 15 (วันที่ 4 มกราคม 2559) 1,273
43 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 14 (วันที่ 16 ธันวาคม 2558) 799
44 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 13 (วันที่ 8 ธันวาคม 2558) 851
45 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 12 (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558) 813
46 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 11 (วันที่ 16 กันยายน 2558) 938
47 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 10 (วันที่ 14 กันยายน 2558) 847
48 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 9 (วันที่ 8 กันยายน 2558) 944