การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน)

18 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรีอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ4.0(Gig Worker) หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดืม

18 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรีฝึกอบรมโครงการพัฒนาแรงงานตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า

18 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1

12 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมสังเกตุการณ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

12 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการ Gig worker หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์

12 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

12 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่ิอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

12 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

6 มี.ค. 2567