การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

29 ธ.ค. 2565

...
...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคา

ต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องเชื่อมทริก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๒๓๐ แอมป์ จำนวน ๒ เครื่อง

๒. เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๒๐ แอมป์ จำนวน ๔ เครื่อง