การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

27 ส.ค. 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 ส.ค. 2564

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

19 ส.ค. 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ

19 ส.ค. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

19 ส.ค. 2564

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (zero corruption)

19 ส.ค. 2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ

19 ส.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรมผู้สูงอายุออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์

3 ส.ค. 2564

การขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

2 ส.ค. 2564