การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มภาคท่องเที่ยวและบริการ)

13 ม.ค. 2565

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้า เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

11 ม.ค. 2565

ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)

4 ม.ค. 2565

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา "รางวัลเพชรราชธานี”

9 พ.ย. 2564

รับสมัครฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า พฤศจิกายนนี้

8 พ.ย. 2564

วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Department of Skill Development News ปีที่ 9 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม - กันยายน 2564

22 ก.ย. 2564

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 7 หลักสูตร

22 ก.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เกี่ยวกับการแข่งขันฝีมือแรงงาน

22 ก.ย. 2564

ประกาศแจ้งผู้มีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมกลุ่ม Line Openchat การฝึกอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ e-commerce สำหรับผู้สูงอายุ

31 ส.ค. 2564