การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม รับการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3

9 ก.ย. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มแรงงานตำบลคลองโคน

9 ก.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ วท.สารพัดช่างสมุทรสงคราม ทดสอบซ่อมคอมพิวเตอร์

5 ก.ย. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มแรงงานยี่สาร

31 ส.ค. 2565

กิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการและการมีจิตบริการที่ดี

31 ส.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

20 ก.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า

20 ก.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

7 ก.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม จัดประชุมสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ แก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่

7 ก.ค. 2565