การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม 2565

16 มี.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่ 1/2565

16 มี.ค. 2565

ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม

11 มี.ค. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม 2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2 มี.ค. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Open House นำ นร. ศึกษาดูงาน

25 ก.พ. 2565

โครงการอบรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

24 ก.พ. 2565

โครงการอบรมการออกแบบกระบวนการทำงานและสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

24 ก.พ. 2565

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม สาขา สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

13 ม.ค. 2565

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม สาขา การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน (กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ)

13 ม.ค. 2565