การแสดงผล

+
-

สนพ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มแรงงานยี่สาร

31 ส.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสงคราม เปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 1/2565 ให้แก่กลุ่มผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 21 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) หมู่ 1 บ้านเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม