ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม