การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายเกษม - ชลอชน - 1. หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และสาขาช่างเชื่อมทิก ปี 2552 2. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 และสาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 ในปี 2552
นายอรรถพล - พูลสวัสดิ์ - หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554