การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 17,310
26 หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไม้เครื่องเรือน 5,152
27 แบบคำขอรับ Username และ Password การใช้ระบบ e-service 2,840
28 หนังสือรับรองหลักสูตร 10,406
29 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประจำปี 2558 5,717
30 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 7,111
31 หนังสือรับรองหลักสูตร 10,481
32 คำแนะนำสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป (17มิ.ย.58) 15,381
33 ขอให้ส่งแผนการฝึกอบรม (17 มิ.ย.58) 1,576
34 ขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ พรบ. (17 มิ.ย.58) 2,597
35 ขอความร่วมมือส่งแผนการฝึกอบรม 2,166
36 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน 1,469