การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 139
2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 232
3 คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 453
4 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานสากล ศูนย์ฝีกเชื่ิอม 652
5 ใบสมัครเข้ารับฝึกอบรมฝีมือ ศูนย์ฝึกอบรม 1,010
6 แบบ สท.2 ปี 65 474
7 แนวทางการจัดทำบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองความรู้ความสามารถ) 194
8 กำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 134
9 สท.2 ปี 2564 1,087
10 หนังสือมอบอำนาจรับแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 770
11 คู่มือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและคู่มือครูแนะแนว 657
12 แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 568