การแสดงผล

+
-

รอง ผวจ.สมุทร ปราการ ให้เกียรติเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ผู้รับการฝึก กลุ่มเป้าหมายเฉพาะฯ โดย สพร.1 สมุทรปราการ

29 พ.ค. 2566 09:01:50

...
...
...
...
...
...
...
...
...
28 พ.ค.66   นายชัยพจน์
จรูญพงศ์    รอง ผวจ.สมุทร
ปราการ  ให้เกียรติเยี่ยมชม
และให้กำลังใจ ผู้รับการฝึก กลุ่มเป้าหมายเฉพาะฯ โดย สพร.1 สมุทรปราการ   ร่วม
กับ อำเภอบางบ่อ  ได้บูรณาการงบประมาณร่วมกัน  ฝึกอบรมภายใต้ โครงการช่วยเหลือผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด
ปี งปม.2566    รวม 43 คนหลักสูตร  “ผลิตภัณฑ์ปูนปั้น
เพื่องานประดับ” 18 ชั่วโมง
ระหว่าง 25 - 29 พ.ค. 66 
ณ วัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ