การแสดงผล

+
-

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

31 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
วันที่ 31 มีนาคม 66 นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องโพทะเล แกรนด์ฮออล์ สพร.1 สมุทร
ปราการ