การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการปรับตั้งและการบำรุงในระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ธ.ค. 2563

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการปรับตั้งและการบำรุงในระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์ดาวโหลด

ไฟล์แนบ :