การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการของกองทัพเรือ รวมจำนวน 40 คน

28 มี.ค. 2566

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์

28 มี.ค. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2566

28 มี.ค. 2566

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่อการประดับ ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงาน อิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

28 มี.ค. 2566

ข่าวประกวดราคา

งบทดลอง งวดที่ 5

7 มี.ค. 2566 17

งบทดลอง งวดที่ 4

2 ก.พ. 2566 52

งบทดลอง งวดที่ 3

12 ม.ค. 2566 60

สรุปการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2566 ณ 31 ธ.ค. 65

9 ม.ค. 2566 57

งบทดลอง งวดที่ 2

2 ธ.ค. 2565 89

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

26 ส.ค. 2565 176

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องกลึงอัตโนมัติ ๗ แกน จำนวน ๑ เครื่อง

17 ก.พ. 2565 330

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้

11 ม.ค. 2564 797

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการปรับตั้งและการบำรุงในระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ธ.ค. 2563 530

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.พ. 2561 1,203

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รางวัลประกันคุณภาพดีเด่นปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ