การแสดงผล

+
-

“แรงงานอิสระ” เตรียมเฮ รัฐบาลจ่อคลอดกฎหมายคุ้มครอง

8 มิ.ย. 2567 00:00:00

...

กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกฎหมายคุ้มครอง “แรงงานอิสระ” ทั่วประเทศ 20 ล้านคน ด้าน “พิพัฒน์” พร้อมส่งเสริมอาชีพอิสระทุกตำบล ตั้งเป้าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน กำลังเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. ...เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็ว ๆ นี้ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของกฎหมายแรงงานที่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการคุ้มครองดูแล “แรงงานอิสระ” ที่มีทั่วประเทศกว่า 20 ล้านคน

สำหรับมีสาระสำคัญของกฎหมาย เรียกง่าย ๆ ว่า “มาตรการ 6 ก” ประกอบด้วย 

  1. กำหนดนิยามแรงงานอิสระให้ชัดเจน 
  2. กำหนดหน้าที่ให้มีการส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาทักษะฝีมือ มีสภาพการทำงาน และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 
  3. การขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
  4. กลไกขับเคลื่อนตั้งคณะกรรมการส่งเสริม คุ้มครอง ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
  5. กองทุนหมุนเวียนเป็นแหล่งเงินกู้เพื่ออาชีพ ประกันชีวิตและสุขภาพ 
  6. การคุ้มครอง มีพนักงานตรวจแรงงานอิสระ รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินคดี ช่วยเหลือแรงงานอิสระ 

ทั้งนี้หากกระทรวงแรงงานได้นำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. ...เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบแล้ว จากนั้นจะนำร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป

นายภูมิพัฒน์ กล่าวว่า ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ โดยนายพิพัฒน์ จะเป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนส่วนราชการของกระทรวงแรงงานร่วมเป็นคณะทำงาน 

“รมว.แรงงาน ต้องการสร้างต้นแบบและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพอิสระแบบครบวงจรในทุกตำบล ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน การพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ การประกันสังคม และการเชื่อมโยงไปสู่ผู้ซื้อ เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตของกลุ่มอาชีพอิสระและครอบครัว โดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานของสินค้าเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพและราคาที่สูงขึ้น” นายภูมิพัฒน์ กล่าว

พร้อมทั้งจะประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอื่น ๆ เพื่อจัดหาตลาด เช่น ตลาดสาขาขององค์การตลาด งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้มากขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานอิสระถึง 20 ล้านคน ครอบคลุมหลากหลายอาชีพ เช่น เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ผู้รับจ้างหรือให้บริการ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้ให้บริการขนส่งคน สิ่งของ อาหาร ทำความสะอาด หรืออื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือไรเดอร์ ดังนั้นการดูแลคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ

โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รมว.แรงงาน เล็งเห็นถึงศักยภาพของแรงงานอิสระทั่วประเทศ และรับทราบปัญหาของคนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะการสร้างรายได้และหลักประกันความมั่นคง ซึ่งถือเป็นโจทย์ของเราที่จะต้องดูแลอย่างเป็นระบบและครบวงจร กระทรวงแรงงานจึงอยากเติมเต็มความสุขให้กับผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่แรงงานในระบบเท่านั้น เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

ความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระในประเทศไทย

กดที่ภาพ