การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สนพ.สกลนคร รายงานงบการเงินประจำเดือน

24 เม.ย. 2560

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5 ก.ย. 2559

ประกาศ ศพจ.สกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

2 ส.ค. 2559

ศพจ.สกลนครประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

18 ก.ย. 2558

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพคร้ังที่ 2

8 พ.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5 มี.ค. 2558