การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

27 มิ.ย. 2566 13:34:42

...
...
...
               วันที่ 27 มิถุนายน 2566  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญของกระทรวงแรงงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนภารกิจและเป็นการปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร