การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม

27 เม.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...

                วันที่26 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โรงพยาบาลรักษ์สกล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด โดยได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ การจัดทำมาตรฐานเฉพาะสำหรับสถานประกอบกิจการ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ การรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการ