การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ก.พ. 2566 09:04:23

...
...
...

                 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร ตามประกาศ ข้อ 4 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมีผู้ผ่านการทดสอบในปีที่ผ่านมา รวมจำนวน 103 คน เป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น 20,600 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ