การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมหารือ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ก.พ. 2566 08:51:20

...
...
...
                 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมหารือ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดบาก ประกอบด้วย นายกเทศบาลตำบลนาหม่อง นายกเทศบาลตำบลกุดไห รองนายกเทศบาลตำบลกุดบาก  รองนายกเทศบาลตำบลกุดแฮด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแปรรูปผ้าครามและการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการสนับสนุนการขับเคลื่อนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก ซึ่งมีแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่าง วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวน 60 คน หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและการนำเสนอขายสินค้าออนไลน์