การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/ 2565

4 ส.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
                 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 นางณัฐกฤตา  ดาหาร แรงงานจังหวัดสกลนคร ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายชัยรัตน์  ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร และคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/ 2565 เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2565 และพิจารณาการรายงานผลข้อมูลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2566 -2570 
               ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Google Meet)