การแสดงผล

+
-

สนพ.สระแก้วประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า

7 ธ.ค. 2563

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า จำนวน ๙ เดือน ( ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า จำนวน ๙ เดือน ( ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ไฟล์แนบ :