การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบฟอร์มขอรับเงินผ่าน KTB Online 110
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับงาน พรบ. 1,171
3 หนังสือรับรองการทำงาน (ใช้ประกอบการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ) 1,601
4 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตนเอง (เฉพาะกรณีเป็นช่างที่ประกอบอาชีพอิสระ) F-L-64 913
5 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ให้พิมพ์หน้า/หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 3,617
6 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2,158
7 ใบสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ 628
8 แบบ คร.15 คำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 859
9 แบบขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 580
10 ตร 1 - แบบรายงานการตรวจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 864
11 ใบสมัครสำหรับวิทยากรภายนอก (อัพเดท 5 ก.พ. 2564) 451
12 แบบสท2ประจำปี2563 1,798