การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรื... 42 KB .docx 221
คู่มือที่ 2 การให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง).docx 39 KB .docx 222
คู่มือที่ 3 หลักสูตร (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก).docx 39 KB .docx 220
คู่มือที่ 4 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.docx 37 KB .docx 207
คู่มือที่ 5 รายการเครื่องมือเครื่องจักรศูนย์ฝีกอบรม.docx 36 KB .docx 196
คู่มือที่ 6 การขอใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).docx 35 KB .docx 218
คู่มือที่ 7 การต่อใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).docx 35 KB .docx 210
คู่มือที่ 8 การออกใบแทน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).docx 35 KB .docx 225
คู่มือที่ 9 มาตรฐานฯผู้ประกอบอาชีพ.docx 37 KB .docx 204
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตเทดสอบมาตรฐานแห่งชาติ.docx 35 KB .docx 231
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว.docx 37 KB .docx 214
คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 38 KB .docx 251
คู่มือที่ 13 ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 36 KB .docx 210
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.docx 37 KB .docx 200
คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน.docx 37 KB .docx 197
คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ.docx 37 KB .docx 203
คู่มือที่ 17 ขอศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ.docx 38 KB .docx 205
คู่มือที่ 18 ใบแทนศูนย์ประเมิน.docx 38 KB .docx 334
คู่มือที่ 20 คนครัวบนเรือ.docx 38 KB .docx 200
คู่มือที่ 21 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 42 KB .docx 213
คู่มือที่ 22 เงินอุดหนุนผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน.docx 37 KB .docx 221
คู่มือที่ 23 เงินอุดหนุนกรมส่งไปทดสอบ.docx 37 KB .docx 210
คู่มือที่ 24 เงินอุดหนุนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน.docx 36 KB .docx 201
คู่มือที่ 25 เงินอุดหนุนผู้ประกอบกิจการเกินกว่าร้อยละ 70.docx 36 KB .docx 197
คู่มือที่ 26 เงินอุดหนุนมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน.docx 37 KB .docx 208
คู่มือที่ 27 เงินอุดหนุนตามมาตรฐานฝีมือ.docx 37 KB .docx 205
คู่มือที่ 28 เงินอุดหนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี.docx 38 KB .docx 200
คู่มือที่ 29 เงินอุดหนุนส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน.docx 36 KB .docx 204
คู่มือที่ 30 เงินอุดหนุนจศูนย์ประเมินที่ส่งค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน.docx 36 KB .docx 189