การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

8 เม.ย. 2565 09:31:28

...
...
...
...
...

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายเมธี เมืองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)  ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 4 – 9  เมษายน 2565  ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง