การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2565

15 มี.ค. 2565

หลักสูตรการเป็นหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2565

15 มี.ค. 2565

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 2

10 มี.ค. 2565

การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ รุ่นที่ 1/2565

1 มี.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร และรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

23 ก.พ. 2565

ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

21 ก.พ. 2565

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้บังคับปั้นปั่นฯ รุ่นที่ 2/2565

16 ก.พ. 2565

การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ

31 ม.ค. 2565

รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 ม.ค. 2565