การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรมและรับสมัครวิทยากร หลักสูตร กรเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

26 เม.ย. 2565

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า

25 เม.ย. 2565

วารสาร DSD News ฉบับที่ 47

5 เม.ย. 2565

รับสมัครผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า รุ่นที่ 3

28 มี.ค. 2565

หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2565

15 มี.ค. 2565

หลักสูตรการเป็นหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2565

15 มี.ค. 2565

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 2

10 มี.ค. 2565

การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ รุ่นที่ 1/2565

1 มี.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร และรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

23 ก.พ. 2565