การแสดงผล

+
-

หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 12565

10 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1/2565 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 - 12 และวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอเมือง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 20 คน 
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีความรู้และสามารถนำไปใช้เพิ่มมูลค่าให้การผลิต และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้เติบโตและเข้มแข็ง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนเอง  การให้บริการระหว่างสมาชิก การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มสมาชิกทำให้เกิดการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและสูงขึ้น