การแสดงผล

+
-

แพลตฟอร์มออนไลน์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี)

17 พ.ค. 2567 00:00:00

...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ได้จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook ชื่อ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 12 - จังหวัดเพชรบุรี" www.facebook.com/profile.php?id=61557714366964&mibextid=LQQJ4d

และ LINE OpenChat ชื่อ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี)"

เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้คำแนะนำ ตอบข้อสอบถามตามหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมทั้งเป็นช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่ไม่ถูกต้อง