การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 05/05/2564
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564 04/04/2564
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 04/04/2564
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564 04/04/2564
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563 04/04/2564
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 04/04/2564
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563 04/04/2564
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 02/04/2564
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 02/04/2564
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 01/04/2564
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2564 09/02/2564
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563 22/01/2564