การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุป : เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ตุลาคม 2564 19/01/2565
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2564 01/10/2564
รายงานผลการเบิก-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 10/09/2564
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 03/09/2564
รายงานผลการเบิก-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 06/08/2564
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 03/08/2564
รายงานผลการเบิก-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 07/07/2564
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 03/07/2564
รายงานผลการเบิก-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 08/06/2564
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 01/06/2564
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 05/05/2564
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564 04/04/2564