การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 หนังสือมอบอำนาจ กรณีขึ้นทะเบียนครั้งแรก 956
50 แบบฟอร์มฝึกเตรียมเข้าทำงาน 1,120
51 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 971
52 ฟ้อนต์ไทย th sarabun 391
53 แผนผัง แสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 582
54 แผนผัง การขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตร ๒๖/๔ (๒) 464
55 แผนผัง การรับรองเป็นองค์กรอาชีพ 333
56 แผนผัง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 363
57 แผนผัง กระบวนการยื่นคำขอ การประเมินและการออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 382
58 กระบวนงานที่ 5 การประกอบอาชีพอิสระ 337
59 กระบวนงานที่ 4 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 409
60 กระบวนงานที่ 3 การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 363