การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5,144
14 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมคำแนะนำ 1,111
15 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 31 พ.ค.64 พร้อมรายละเอียดที่เกียวข้อง 7,291
16 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้บริการระบบ PRB e-Service ลว 26 ส.ค.64 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 6,270
17 มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ปี พ.ศ. 2564 4,506
18 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รอบการประเมินที่2/2564 279
19 แนวปฏิบัติการให้บริการทางโทรศัพท์(อัพเดท) 283
20 มาตรการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม(อัพเดท) 255
21 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานและพัฒนา 240
22 แบบรายงานผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต 2564 535
23 มาตรการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ชี้เบาะแส เสนอแนะ เป็นพยาน เพื่อนำผู้ทุจริตมาลงโทษ 366
24 แนวปฏิบัติการให้บริการทางโทรศัพท์ 387