การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 319
2 รายงานการจัดทำฐานข้อมูลวิทยากรและหลักสูตรการฝึกอบรมของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 646
3 แบบสำรวจความต้องการแรงงานและความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2566 471
4 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 152
5 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 219
6 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 255
7 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 178
8 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 182
9 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 201
10 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 407
11 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 251
12 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 613