การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 1,112
38 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 754
39 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 232
40 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติและชี้แจงแบบฟอร์มเอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 290
41 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 318
42 คู่มือ "สำหรับผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ" 1,606
43 แบบฟอร์ม งานพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 6,384
44 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฯ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 31 พ.ค.64 พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 2,480
45 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 197
46 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 515
47 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 239
48 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 406