การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ รอบที่ 2

18 ก.พ. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ก.พ. 2565

สนพ.แพร่ รายงานแผน ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม ปี 2565

2 ก.พ. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เรื่อง มาตรการการกำกับดูแลด้านการเงิน การบัญชี เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเงิน การบัญชี เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ม.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2565

25 ม.ค. 2565

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

6 ม.ค. 2565

ประกาศเจตจำนงสุตริตในการบริหารงานด้วยความสุจริต

28 ธ.ค. 2564

สนพ.แพร่ ร่วมบรรยายแนะนำเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน หลักสูตรวิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม และปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

9 ธ.ค. 2564

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

3 ธ.ค. 2564